Displaying 1 - 9 of 9

با درخواست – شرکت افرا سنگ یزد دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک

درخواست کننده:

تست فنی

شماره تماس:

09156005569

شماره سریال دستگاه:

99999

توضیحات بیشتر

درخواست کننده:

مهندس حیدری

شماره تماس:

09133838804

شماره سریال دستگاه:

12106

ثبت درخواست:

05/16/1402

توضیحات بیشتر

با درخواست – شرکت فولاد زرند ایرانیان دستگاه تست بلین اتوماتیک

درخواست کننده:

مهندس منوچهری

شماره تماس:

09132976707

شماره سریال دستگاه:

12131

ثبت درخواست:

05/20/1402

توضیحات بیشتر

با درخواست – شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور ( همدان ) دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک

درخواست کننده:

مهندس تارمرادی

شماره تماس:

09189042795

شماره سریال دستگاه:

11114

ثبت درخواست:

05/21/1402

توضیحات بیشتر

با درخواست – شرکت کیهان صنعت کاسپین دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک

درخواست کننده:

مهندس رشیدی پور

شماره تماس:

0990430373

شماره سریال دستگاه:

11109

ثبت درخواست:

05/24/1402

توضیحات بیشتر

با درخواست – شرکت سنگ آهن گهر زمین دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک

درخواست کننده:

مهندس مقدم

شماره تماس:

09139470353

شماره سریال دستگاه:

11105

ثبت درخواست:

05/28/1402

توضیحات بیشتر

با درخواست – شرکت سنگ آهن گهر زمین دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک

درخواست کننده:

مهندس مقدم

شماره تماس:

09139470353

شماره سریال دستگاه:

11105

ثبت درخواست:

06/01/1402

توضیحات بیشتر

با درخواست – شرکت پایا فولاد کویر یزد دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک

درخواست کننده:

مهندس فرخ بین

شماره تماس:

09171767086

شماره سریال دستگاه:

11120

ثبت درخواست:

06/05/1402

توضیحات بیشتر

درخواست کننده:

اعلام نشد

شماره تماس:

09148233414

شماره سریال دستگاه:

11120

ثبت درخواست:

06/11/1402

توضیحات بیشتر