شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور ( بیجار – کردستان ) دستگاه بلین اتوماتیک

آزمایشگاه کردستان