خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

سعید حسینی

تاریخ ارائه خدمات:

1402/03/23

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • بازدید و چک آپ عملکردی دستگاه و تمیزکاری ظاهری
  • چک آپ وایرینگ و اجزای داخلی دستگاه
  • مشکل و مورد خاصی طبق اظهارات مسئول حاضر وجود نداشت
keyboard_arrow_up