اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

آقای مهندس صادقی

اطلاعات دستگاه:

دستگاه تست بلین اتوماتیک - 12107

تاریخ و ساعت درخواست:

1402-03-20

شرح نیازمندی:

نشتی روغن از شیشه وجود داشت و درخواست آموزش حضوری پس از رفع ایراد داده شد.

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

آقای مهندس حسینی

تاریخ ارائه خدمات:

1402-03-31

نحوه ارائه خدمات:

در محل کارخانه

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

شیشه بلین U شکل بنا به دلیل نامشخص دچار ترک خوردگی شده و مایع نشتی می داد.
  • دستگاه در تاریخ 20 خرداد به کارگاه شرکت جهت رفع مورد ارسال شد.
  • در طی یک هفته شیشه بلین تعویض، دستگاه به مدت کافی تست و ارسال گردید.
  • در تاریخ 31 خرداد آقای مهندس حسینی به منظور آموزش و بررسی خواسته های شرکت فولاد رشتخوار در محل آزمایشگاه این شرکت حاضر شدند.
  • در بازدید حضوری، دستگاه تمیزکاری شد و پایه های شیشه بلین مجددا در حضور مسئول آزمایشگاه محکم گردیدند.
  • در حضور مسئول آزمایشگاه دستگاه کالیبره و به تعداد زیادی تا بعداز ظهر تست انجام گرفت و مشکل خاصی در عملکرد وجود نداشت و دستگاه تحویل گردید.
keyboard_arrow_up