خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

رامین محمدی پور

تاریخ ارائه خدمات:

1401/12/15

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • نحوه کار اپراتور با دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفت
keyboard_arrow_up