اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

اعلام نشد

اطلاعات دستگاه:

تاریخ و ساعت درخواست:

06/11/1402

11:35

شرح نیازمندی:

نیازمند اطلاعات در خصوص کالیبراسیون دستگاه بلین

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up