اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

اطلاعات دستگاه:

تاریخ و ساعت درخواست:

05/22/1402

شرح نیازمندی:

اختلاف بین چگالی های گزارش شده مشاهده گردید.

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up